Publiskās un privātās partnerības potenciāls tūristu piesaistē

LU 72 konference Ekonomikas un vadības fakultātē 2014 gada janvārī - februārī.

2014. gadā risināsies gadskārtējā Latvijas Universitātes 72. konference, kuras ietvaros  Ekonomikas un vadības fakultātē tiek organizēta plenārsēde „Ekonomika. Vadība. Demogrāfija” un četrpadsmit sekciju sēdes, kurās būs iespējams prezentēt un apspriest savu pētījumu rezultātus, kā arī iepazīties ar citu pētnieku darba rezultātiem. 2014. gadā EVF sekciju sēdes notiks no janvārī un februārī (skat. pievienoto sekciju kalendāro grafiku). Šajā konferencē gribam īpaši akcentēt zinātnes un prakses mijiedarbību, diskutēt par pētnieku darba rezultātu praktisko pielietojumu un noskaidrot jaunu pētījumu nepieciešamību, visās sekcijās piesaistot profesionāļus – prakses pārstāvjus.

Sekcija: Publiskās un privātās partnerības potenciāls tūristu piesaistē

Spēja tūrisma organizācijām un uzņēmumiem sadarboties, ir viens no veiksmīgas tūrisma attīstības un konkurētspējas priekšnosacījumiem. Publiskās un privātās partnerības iniciatīvas tūristu piesaistē ir ne tikai instruments tūristu piesaistei, bet arī priekšnosacījums veiksmīgai un ilgtspējīgai vietas attīstībai. Situācijā, kad tūrisma vietas un uzņēmumi darbojas globālas konkurences apstākļos, īpaši svarīgi ir ne tikai tradicionālie nozares sadarbības modeļi, bet arī sadarbības tīkli kas pārkāpj konkrētās nozares un ģeogrāfiskās robežas. Jauni tūrisma produkti, tūrisma klasteru projekti un kopējas tūrisma  mārketinga aktivitātes ir tikai daži piemēri, kas atklāj esošās sadarbības iniciatīvas gan vietējā Latvijas un starptautiskā mērogā.  

Arī Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas statuss 2014.gadā ir izaicinājums ne tikai Rīgas pilsētai, bet arī tūrisma nozarei, jo tikai visu iesaistīto pušu kopdarbība nodrošinās veiksmīgu pilsētas popularizēšanu, pilsētas viesu piesaisti un viesmīlīga kultūras ceļojuma galamērķa tēla veidošanu ilgtermiņā.

Aicinām konferences sekcijā pētniekus un praktiķus atklāt, analizēt un diskutēt gan  par esošajām sadarbības iniciatīvām un projektiem, to rezultātiem, gan par sadarbības iespējām nākotnē, gan par citām tūrismā nozīmīgām tēmām.  

Vadītāji J.Brencis, K.Bērziņa
31. janvārī plkst. 12:30
Ekonomikas un vadības fakultāte,

305.aud. Aspazijas bulv.5

Ilze Medne, Aija Van der Steina, Kristīne Bērziņa, Latvijas Universitāte: Lielpasākuma ietekmes izvērtējuma metodoloģija: Eiropas kultūras galvaspilsēta Rīga – 2014 piemērs

Gunta Ušpele, Armands Muižnieks, Jūrmalas pilsētas dome, biznesa augstskola „Turība”: Nacionālais veselības tūrisma klasteris kā nozares sadarbības modelis

Ilze Grospiņa, Inese Leitāne, Liepājas Universitāte: Sadarbības iniciatīvas tūrisma attīstībā Liepājā

Ilze Aizsila, pētnieks: Publiskās un privātās partnerības pieejas izmantošanas ieguvumi jaunu tūrisma produktu attīstīšanā

Aija van der Steina, Latvijas Universitāte: Tūrisma izstādes patērētājiem: „Balttour” apmeklētāju motīvi un ceļojumu iegāde

Kārlis Ivans, Latvijas Universitāte: Tūrisma vietas mārketings Tukuma reģionā

Madara Brūvere, Tūrisma attīstības valsts aģentūra: Ceļotāju segmenta – ģimenes ar bērniem – īpašās vajadzības un produktu piedāvājums Latvijā

Brigita Puriņa, Biznesa augstskola Turība: Vietējais gastronomiskais piedāvājums:iespējas un realitāte - Offer of Local Gastronomy:Potencial and Reality

Inese Silicka, Iveta Dembovska, Rēzeknes Augstskola: Gastronomiskā tūrisma attīstības iespējas Latgales reģionā

Rita Strode, Latvijas Univeritāte - Backpackeru tūristu segments