LIAA informee

01_09_2013 spēkā stājās Ministru kabineta noteikumi Nr299 ‘’Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem’’

http://likumi.lv/doc.php?id=257257

Ierastie Ministru kabineta noteikumi Nr.65 vairs nav spēkā.